Dolnośląskie Centrum Dziecięce

Al. Wiśniowa 83 D-E, 53–126 Wrocław

tel. 71 346 16 96

Dokumenty korporacyjne

Dolnośląskie Centrum Dziecięce spółka z o.o. z/s we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 83 D-E, 53-126 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 483160, NIP: 8982205008, REGON: 022277405, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (wpłacony w całości),

Plan połączenia Spółki z Vratislavia Medica spółką z o.o.

Załączniki do planu połączenia Spółki z Vratislavia Medica sp. z o.o.